Home

Barnevern samvær

Samvær skal som hovedregel gjennomføres som normalt. Foreldre og barn har en rett til samvær etter en omsorgsovertakelse. herunder barnevern. Vi vil igjen minne om at samvær etter en omsorgsovertakelse er en rettighet som er beskyttet av den Europeiske Menneskerettskonvensjonen Barnevern. Om tilbakeføring og samvær. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. april 2020 at anke over Agder lagmannsretts dom 20. desember 2019 skal behandles i Høyesterett. A B (advokat Mehvish Taj Haider) mot X kommune (advokat Sven Jørgen Stray) Saksnummeret i Høyesterett er 20-035781SIV-HRET Det er den klare hovedregel at foreldre og barn har en gjensidig rett til samvær med hverandre også etter en omsorgsovertakelse.Denne samværsretten er nedfelt i barnevernloven § 4-19 første ledd. Samværsretten er også forankret i det biologiske prinsipp - det har en egenverdi for barn å få opprettholde kontakten med sine biologiske foreldre

Samvær etter barnevernloven under koronapandemie

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Nekte samvær når det vil være uheldig for barnet I avgjørelsen Rt. 1976 s.1497 uttalte førstvoterende, som representant for en enstemmig Høyesterett, at samvær kan nektes når samvær «med rimelig grad av sannsynlighet» vil være uheldig for barnet Samvær under tilsyn av offentleg oppnemnt person. Dersom tilsyn blir sett som vilkår for samværet, kan retten i særlege høve og der omsynet til barnet sine behov talar for det, påleggje kommunal barnevernsteneste eller departementet å oppnemne ein person som skal føre tilsyn under samvær SAMVÆR Loven § 4-19. Samværsrett. Skjult adresse. Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre. Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, skal fylkesnemnda ta standpunkt til omfanget av samværsretten, men kan også bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær

Denne veilederen erstatter Rundskriv Q‐04/2011 om samvær under tilsyn etter barneloven, men slik at det tidligere rundskrivet fortsatt gjelder for saker om samvær med tilsyn kommet inn til retten før 1. januar 2014. 2. Forskriften med kommentarer til de enkelte bestemmelsene Kapittel 1 Norsk barnevern og menneskerettighetene Sterke reaksjoner: - Skremmende Sentrale politikere reagerer kraftig på fylkesnemndenes tallrike lovbrudd ved samværsfastsettelse i omsorgsovertakelsessaker Samvær er ofte til det beste for barnet, men ikke i alle tilfeller og for enhver pris. Barn har ulike behov, relasjonserfaringer og sårbarheter som må tas hensyn til. Det som er bra for ett barn, er ikke automatisk det beste for alle Da snakker EMD om 12 samvær i året, altså fire ganger så mange samvær som Høyesterett har ment er tilstrekkelig. Barnevern gjør Norge til EMD-versting Storkammerdo

Barnevern. Om tilbakeføring og samvær. Norges Domstole

Utmåling av samvær er ofte avhengig av barnets alder. For det tilfellet det er snakk om et ungt barn og det er besluttet langvarig plassering i fosterhjem. Les mer. Tilsyn under samvær. I noen saker beslutter fylkesnemnda at det skal være tilsyn under samvær.Tilsyn settes inn under samvær for å unngå skade eller fare for barnet Foreldre som ikke bor sammen avtaler på egen hånd fast bosted og samvær for barnet. Ved samlivsbrudd har samboere og ektefeller med felles barn under 16 år plikt til å mekle. Foreldrene kan under meklingen få bistand til å komme fram til gode avtaler s..

Med samvær menes i denne konteksten fysiske treff mellom barn og foreldre, og rammene for hvordan slike fysiske treff tillates gjennomført. Vedtak om omsorgsovertakelse treffes i første instans av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker I barneloven er utgangspunktet at bare foreldre har rett til samvær med barnet, og at besteforeldre har ikke har noen generell rett på samvær. Begrensning eller fratakelse av foreldrenes rett til samvær kan bare begrunnes ut i fra hensynet til barnets beste. Bestemmer om besteforeldrene skal få se barnebar Barnevernloven har ingen bestemmelser som lovfester omfanget av samværet, i motsetning til barneloven som definerer vanlig samvær. Utgangspunktet ved fastsettelsen av samvær etter barnevernloven er forskjellig fra fastsettelse av samvær etter barneloven fordi det er ulike hensyn gjør seg gjeldende i en barnevernssak og i en barnefordelingssak Bekymringsmelding Det er ofte slik at familier som ønsker hjelp selv tar kontakt med barnevernstjenesten. Det kan også være andre, som for eksempel skolen eller naboer, som melder bekymring for et barns omsorgs- eller livssituasjon. Når barnevernet får en bekymringsmelding om et barn, skal de snarest og..

Norsk barnevern og menneskerettighetene Slik har EMD forandret barnevernet har fylkesnemnda fastsatt månedlige samvær i 40 prosent av sakene som gjelder mor, mot 25 prosent høsten 2019 EMD: Norge felt for manglende begrunnelse for begrenset samvær i barnevernsak Tirsdag falt dommen i den første av rundt tretti saker som venter på behandling i EMD. - Målet er å gi norske myndigheter veiledning om rekkevidden av EMK artikkel åtte på barnevernfeltet, sier Arnfinn Bårdsen BARNEVERN: Statsminister Erna Solberg uttaler seg om de nye barnevernsdommene. Null samvær. Den ene av dagens dommer fra Strasbourg omhandler en polsk statsborger i 40-åra bosatt i Norge Norsk barnevern og menneskerettighetene - Slik forklarer EMD-dommeren barnevernsskandalen september 25, 2020 0 Strasbourg-dommer Arnfinn Bårdsen avviser at de mange norske barnevernssakene i Menneskerettsdomstolen skyldes enkeltstående glipper

Sjokkangrep mot norsk barnevern Foreldrene hadde seks samvær i året med sin datter. - Gleder meg stort. Psykologen er glad for at familien nå har vunnet fram i EMD Barnevern- tjenesten skal derfor alltid ta bekymringsmeldinger om et barn på alvor fast hos den ene forelderen og har samvær med den andre, eller om barnet bor sammen med begge. Disse sakene er ofte krevende for barneverntjenesten å håndtere Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre. Hvis barnet ikke er plassert på grunnlag av samtykke, er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som tar bestemmer omfanget av samværet. Fylkesnemnda kan bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær Samvær etter omsorgsovertakelse . Etter omsorgsovertakelse er hovedregelen at det skal være samvær. Både barn og foreldre har rett til dette, jf. barnevernloven § 4-19 og barnekonvensjonen art. 9 og EMK art. 8. Mulighet for samvær mellom barn og foreldre skal også inngå i vurderingen av valg av plasseringssted, § 4-15

Samvær etter omsorgsovertakelse - Advokat

Samvær - Advokat Harald Hodt - Barnevern, familiesaker

Samværsrett for både barn og foreldre. Barneloven § 42 (1) gir barn rett til samvær med begge foreldrene sine, selv om disse bor hver for seg. Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, har også rett til samvær med barnet, dersom ikke annet er avtalt eller fastsatt, jf. bl. § 43 (1).Både barn og foreldre har dermed en lovfestet rett til samvær med hverandre Myrsnipa Samværssted legger til rette for samvær med tilsyn mellom barn og deres foreldre. Book et samvær. Rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiestuasjon kan gi barn og foreldre en vanskelig livssituasjon Støtta tilsyn kan nyttast der samvær er til barnet sitt beste, men barnet treng støtte ved samvær eller samværsforelderen har behov for støtte og vegleiing ved samvær. Retten kan gi pålegg om støtta tilsyn med inntil 32 timer per år. Retten skal ta omsyn til barnet sine behov når talet på timar og vilkåra for samværet blir fastsett Samvær når barnet ikke ønsker samvær - Samværsvegring . Samværsvegring er når et barn ikke vil ha samvær med samværsforelderen. I tilfeller det barnet vegrer seg for samvær er det viktig at det undersøkes hva som er årsaken til samværsvegringen. Oppfatningen i teorien og i forarbeidene, er at barn ikke skal tvinges til samvær

Rett til samvær mellom barn, foreldre og søsken i

Barnevern. Tilbakeføring etter omsorgsovertakelse. Barnevern. Lagmannsretten hadde fastsatt et samvær som innebar en opptrapping til tolv samvær av åtte timer fra og med 2021. Høyesterett mente dette i tilstrekkelig grad balanserte hensynene til gjenforening og barnets behov for stabilitet i hverdagen Barneloven fastslår som et viktig prinsipp at barn har rett til samvær med begge foreldrene selv om de lever hver for seg. Begge foreldrene har et ansvar for at dette blir oppfylt ( § 42 ). Dersom foreldrene, sammen med barnet eller den unge selv, ikke kan bli enig om hvor ofte eller lenge det skal være samvær, eller hvordan samværet skal organiseres, kan hver av foreldrene kreve at. Foreldre kan nekte samvær når det ikke er til barnets beste å være sammen med mor eller far Veldig mange foreldre er engstelige for å sende barnet sitt til den andre forelderen, fordi de er bekymret for barnets ve og vel. Generelt kan du nekte samvær dersom det er fare for at barnets beste ikke blir ivaretatt

Samvær for andre. Over 19 års erfaring. Tjenesten barnevernhjelp.no er en av Norges eldste nettbaserte juridiske rådgivningstjeneste, og ble startet opp allerede i 2000. En av Norges eldste tjenester for juridisk rådgivning på internett. Ta kontakt. Navigasjon. Hjem Hva vi gjør Sakstyper Om oss Kontakt Nøkkelord: barnevern, samvær, samværsnekt, tilsyn. NOK 199,-Kjøp digital artikkel. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2017. 4/10. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2017. Avkortning i arv - avkortningsbeløpets størrelse. Logg inn. Ny bruker. Logg ut Samvær skal skje etter barns ønske og behov, og barnet skal få hjelp til å både begrense og opprettholde kontakt etter eget ønske; Samvær bør være et jevnt samarbeid mellom barnevernet og barnet, og barnevernets rolle bør være å tilrettelegge for barnets behov; Barn skal bli hørt i samværsspørsmål

Bosted, samvær og tidsfordeling - Bufdi

 1. nelig akseptert at det generelt er et gode for barnet å ha kontakt også med de biologiske foreldre, og dette bør være lovens utgangspunkt.2 Barnevernet spiller en sentral rolle når det gjelder samvær etter omsorgsovertakelse. Både fordi de har en plikt til å bidra til at samvær faktis
 2. Samvær med barna . Samvær under tilsyn innebærer at en annen person er til stede under samværene. Det vil være aktuelt i barnefordelingssaker der det er påstander om vold, rus, psykiske lidelser, barnebortføring eller seksuelle overgrep
 3. Hjem » Barnevern » Samvær Etter en omsorgsovertakelse, har både barnet og foreldrene som hovedregel rett til samvær med hverandre. Omfanget av dette samværet fastsettes av Fylkesnemnda, og det ses da hen til hva som anses å være det beste for barnet

Samvær med tilsyn - regjeringen

 1. Barnevern- tjenesten skal derfor alltid ta bekymringsmeldinger om et barn på alvor Kapitlet redegjør for barne- lovens system og begrepene i barneloven, som foreldreansvar, fast bosted, delt bosted og samvær. 2.1 Skjæringspunktet mellom barneloven og barnevernloven
 2. Samvær og annen kontakt med søsken som de tidligere har levd sammen med i en etablert familie kan derfor være av verdi både ved plasseringer med og uten tanke på senere tilbakeføring. Det er derfor viktig at også barn som av ulike grunner må flytte ut av hjemmet, får mulighet til å bevare og bygge videre på søskenrelasjonen
 3. REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) § 44. Departementet har også utarbeidet retningslinjer for praktisering av reglene, rundskriv Q-15/08. Rundskrivet er lagt ut p
 4. Pernille Pettersen Smith, direktør for Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, understreker at samvær skal fastsettes konkret for hvert barn og at det ikke finnes en fast norm for hva som er riktig. - Derfor ser man i statistikken vår at fylkesnemnda gir alt fra null samvær i året til mer enn en gang i uken

Samvær med andre enn foreldrene etter omsorgsovertakelse Av barnevernloven fremgår det at det bare er foreldre som har rett på samvær med barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. Etter en omsorgsovertakelse har imidlertid barneverntjenesten også plikt til å legge til rette for samvær med søsken hvis hensynet til barnet ikke taler i mot det Barnevern. EMK. Om samvær og begrensninger i telefonkontakt mellom barn og mor. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 27. mai 2020 at anke over Hålogaland lagmannsretts beslutning 12. mars 2020 skal behandles i Høyesterett. A (advokat Are Ståle Johnsen) mot X kommun Kan besteforeldre få samværsrett? Det grunnleggende utgangspunktet i norsk rett når det gjelder samvær er at det bare er barnets foreldre som har rett til samvær med barnet, så langt dette er forenlig med barnets beste. Ingen andre har i utgangspunktet noen rett til samvær Barnevern; Samvær med barn under offentlig omsorg; Samvær med barn under offentlig omsorg. Lytt til teksten Stopp avspilling. Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Sist endret 20.03.2018 12:55

Saksbehandlingsrundskrivet - Bufdi

I norsk barnevern er det praksis at barn og foreldre har samvær to, fire eller seks ganger i året à to timer. Samværet har to formål. Det ene formålet er at barnet kjenner til sine foreldre og dermed sitt opphav, mens det andre er at samvær skal bidra til at det endelige målet om tilbakeføring av barnet kan oppnås Barnevernloven åpner for at andre enn foreldrene kan gis rett til samvær med barnet når de har ivaretatt omsorgen for barnet før omsorgsovertakelsen. Etter barnevernloven § 4-19 tredje ledd kan personer som har ivaretatt omsorgen for barnet i foreldrenes sted forut for omsorgsovertakelsen, kreve at fylkesnemnda tar stilling til samværsretten Barnevernet skal sikre at barn og unge som har det vanskelig, får hjelpen og omsorgen de trenger. Barnevernet har en plikt til å hjelpe barn og unge i akutt vanskelige situasjoner. Barnevernvakten i Bergen: 55361180 Alarmtelefon for barn og unge: Tlf 116 111 Her sender du bekymringsmelding elektronis Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre. Hvis barnet ikke er plassert på grunnlag av samtykke, er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som bestemmer omfanget av samværet. Fylkesnemnda kan bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) - Lovdat

Hva kan føre til at man kan nekte samvær med barnet

 1. Barnevern Barnevernet har myndighet til å legge opp sak for fylkesnemnda som kan ta fra foreldrene omsorgen for egne barn. Foreldrene hadde ikke fått tilstrekkelig samvær med barna I begge avgjørelsene ble norske myndigheter kritisert for at de biologiske foreldrene ikke hadde fått tilstrekkelig samvær med barnet,.
 2. Veiledning av foreldre kan også tilbys i for/etterkant av samvær. Tilsyn under samvær tilbys både på dag og kveldstid, også i helger. Spørsmål? Kontakt oss direkte eller snakk med en av våre dyktige medarbeidere i din region. Kontakt oss. Tilbake. Ta kontakt med oss. Distrikt Øst. Willy Brusdal Leder barnevern, hjem og familie. Tlf.
 3. Barnerettsekspert og jussprofessor Kirsten Sandberg ekspertkommenterer Høyesteretts avgjørelser i de tre mye medieomtalte storkammersakene om barnevern. Sakene er med å avklare hvordan Strand Lobben-saken og flere dommer mot Norge i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) endrer rettstilstanden

Lov om barn og foreldre (barnelova) - Lovdat

Video: SAMVÆR Barnevernnsa

Barnevern krever tilsyn i avsluttet sak. Publisert: 20.01.2020. Emneord: Barn og foreldre, Barnevern. Er i en barnevernssak som er avsluttet. Samvær starter nå. Mor har hatt daglig omsorg med anbefaling fra barnevernet siden august. Vi gikk inn med muntlig avtale om samvær 2 dager i uken Denne boken gir juridiske og psykologiske grunnlag for de vurderingene som må gjøres før en avgjørelse om samvær i barnevernssaker kan tas. Boken fokuserer på at det er viktig at kunnskapen knyttes ti Når barneverntjenesten plasserer barnet utenfor hjemmet skal det fattes avgjørelser om samvær. Avgjørelsene har stor betydning både for barnet selv, for familien og for fosterhjemmene. Ved en prosess for fylkesnemnd og eventuelt tingrett, har du krav på advokat under hele prosessen. Ettersom disse sakene avgjør svært viktige temaer rundt deg og ditt barn, er det viktig å være bevisst på sitt valg av advokat. advokat.no har lang og bred erfaring med bistand i barnevern og barnevernssaker, og kan bistå deg på kort varsel Samvær med barn? 12.09.2013 2013 Barnevern; Kan barn bestemme hvor mye samvær de vil ha med forelder? 20.08.2012 2012 Skilsmisse; kan barnevernet endre på samvær? 17.06.2016 2016 Barnevern; Far sier hun må ha samvær med han. 19.08.2015 2015 Familie; Far har sagt fra seg retten til å ha samvær med sine to små barn. Hva gjør mor? 25.08. Reise sak for retten. Samværsforelderen kan reise sak for retten dersom bostedsforelderen hindrer samvær mellom barnet og samværsforelderen. At samværsforelderen kan reise sak for retten om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet og hvor barnet skal bo fast i slike tilfeller, følger av barneloven § 43 femte ledd jf. § 64

Fra 1. januar 2019 trår en ny bestemmelse i kraft i barneloven. § 43 b skal regulere samvær når en av foreldrene har forbud mot å kontakte barnet. Selv om foreldrene har en avtale om samvær, eller retten har bestemt at forelderen skal ha samværsrett med barnet, skal samværet ikke gjennomføres når samværsforelderen har kontakt- eller besøksforbud overfor barnet 1.1.12 Kontakt og samvær (kapittel 13) Barn og foreldre, og i en viss grad andre familiemedlemmer har etter overordnede menneskerettslige forpliktelser om rett til familieliv, rett til kontakt når barnet er bosatt utenfor hjemmet. Utvalget mener gjeldende samværsregulering ikke er uproblemati Tønsbergadvokatene er spesialister i saker som omhandler familie: Barn, barnevern, samlivsbrudd, arv og skifte. Kontakt Tønsbergadvokatene! Familie -arv, skiftesaker, barnevern, samvær - vi hjelper deg Etter dommene om barnevern i Menneskerettsdomstolen: - Fylkesnemndene har tatt signalene på alvor - Vi er åpne for at det kan fastsettes for lite samvær med biologiske foreldre i dag. Lederne i fylkesnemndene vil se nøye på dette fremover, sier direktør Pernille Pettersen Smith

Barnevern; omsorgsovertakelse, nekting av samvær mv. Dette er en norsk oversettelse av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols dom av 7. august 1996. Dommen foreligger i offisiell versjon bare på engelsk og fransk. Den norske oversettelsen er søkt lagt så nær opp til den offisielle teksten som mulig Dette gjelder også dersom barnet har svært omfattende samvær med den andre forelderen. Det har derfor betydning om foreldrene inngår en avtale om delt fast bosted, eller fast bosted og samvær. Avgjørelser som kan treffes av den som barnet bor fast med, kan du lese om i Barneloven § 37 med lovkommentar Hvis foreldrene ikke blir enige, kan retten avsi dom om fast bosted og samvær. Spørsmålet avgjøres etter barneloven, hvor det avgjørende hensynet skal være hva som er det beste for barnet. Dersom barneverntjenesten mener at det foreligger alvorlig omsorgssvikt hos den av foreldrene som har omsorgen, kan de fremme forslag om omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem

Norsk barnevern og menneskerettighetene - Sterke

Samvær til glede for barn Fontene

Tema for denne oppgaven er vilkårene for å fastsette svært begrenset samvær eller samværs-nekt mellom et barn og dets foreldre når foreldrene har blitt fratatt omsorgen etter barnevern-loven. Retten til samvær etter omsorgsovertakelse er sterkt vernet i nasjonal rett og gjenno Barnevern. Samvær med tilsyn etter barneloven. Samvær med tilsyn etter barneloven Etter barneloven § 43a kan domstolen fastsette at samvær mellom barnet og foreldre bare skal skje på bestemte vilkår, derunder at samvær skal være underlagt tilsyn av offentleg oppnemnt tilsynsperson. Publisert 03.

Staten plikter å legge til rette for gjennomføring av samvær«Kan ikke norsk barnevern lenger sette barnet først?» - rett24Barnevernsaker - Harald Hodt, advokat barnevern OsloBirgitte Tvedt – Advokatfirmaet EgelandFront Advokatfirma AS – Rett råd til rett tidForside

er verdifullt med samvær mellom barn og foreldre. 7 Høyesterett har avsagt 16 dommer om samvær etter bvl. § 4-19.8 Høyesterett behandler kun et begrenset utvalg av sakene, og de momentene som man finner i dommene vil ikke gi et fullstendig bilde over de forholdene som gjør seg gjeldende på det konkrete området. Hvis barnevernet mener at det er nødvendig at de overtar omsorgen for barnet og flytte det ut av hjemmet, må barnevernet reise sak om omsorgovertakelse for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som fatter vedtak i saken. Et vedtak fattet av fylkesnemnda, kan ankes til tingretten. Rett til samvær Samvær med barn, tilsyn, konflikt med barnets forelder 09.08.2016 2016 Familie Kan barn kjøre hoverboard eller segway med tilsyn fra foreldre? 19.05.2016 2016 Lov og rett bor i fosterhjem - tilsyn fra barnevernet 26.10.2017 2017 Barnevern Samvær ved samlivsbrudd Det følger av barneloven av barn og foreldre som ikke bor sammen har rett til samvær. Begge foreldrene er ansvarlig for at dette blir fulgt opp. Den som har samvær har selvsagt en omsorgsplikt under samværet. Barnevernloven: Lov om barnevern av 17

 • Tingsinnskudd revisor.
 • Jamthund pris.
 • Cas geogebra kommandoer.
 • Yeast saccharomyces cerevisiae.
 • Varsellamper toyota hiace.
 • Terskelverdier revisjonsplikt.
 • Hva er en helgen.
 • Bryggselv flasker.
 • Skoleskipet sørlandet 2016.
 • My bitcoin address.
 • Columbia.
 • Webhallen kista.
 • Characters in harry potter books.
 • Fjellet pyramiden svalbard.
 • Neo ottomanism.
 • The last emperor of japan.
 • München hadern nachrichten.
 • Yahoo mail login.
 • Pusheen gif.
 • Granada cf wiki.
 • Utdanning i norge for utlendinger.
 • Nou delingsøkonomien.
 • Marc jacobs veske shutter.
 • Installere canon skriver.
 • Disney serier liste.
 • Western butikk rogaland.
 • Vedovn tradisjonell.
 • Ivano balić.
 • Technisat digitradio mobil test.
 • Uit harstad.
 • Frau mit kindern weg was tun.
 • Bygdøy gjenvinning.
 • Fransk mote historie.
 • Sole trinkkur bluthochdruck.
 • Aeg lavamat protex plus toplader bedienungsanleitung.
 • Ich will mich trennen habe aber angst.
 • Einzig singlespeed.
 • Wiedtal wandern.
 • Neutronenstern dichte.
 • Kunstartikler oslo.
 • Pluspunkt deutsch a2.