Home

Eu traktaten norsk

Ident: 08-11-2018 nr 30 Multilateral: Tittel (Norsk) Avtale mellom Den europeiske union (EU) på den ene side og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein på den annen side om deltakelse for disse statene i Det europeiske byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer på området for frihet, sikkerhet og rettferdighe Hvis ikke annet er angitt i beslutningen, trer den i kraft 20 dager etter offentliggjøring i EU-tidende. Enkelte EU-beslutninger, men ikke alle, krever gjennomføring i norsk rett etter innlemmelse i EØS-avtalen. Tidligere (før Lisboa-traktaten) skilte EU mellom beslutninger og vedtak. Rekommandasjon (henstilling Lisboa-traktaten er tilgjengelig på norsk. Traktaten kan leses på nett og lastes ned i pdf-format på Utenriksdepartementets hjemmeside og Europaportalen. Som ikke-medlem av EU er Norge ikke direkte part til Lisboa-traktaten. Traktaten har likevel betydning for Norge fordi den medfører flere endringer som påvirker Norges samarbeid med EU Tvilsom støtte i EU-traktaten. Hensynet til norsk arbeidsliv må gå foran hensynet til EØS-avtalen. 30. april 2020. Skandalen i Trondheim der seks svenske sykepleiere ble innlosjert i et bofellesskap, har satt søkelyset på en eldreomsorg som har gjort seg avhengig av bemanningsselskap Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten. Tittel. Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 82. Gjennomføringen i norsk rett av enkelte av endringene i EØS-avtalen protokoll 21 krever lovendring

Avtale mellom Den europeiske union (EU) på den ene side og

Om EU-rettsaktene europalo

Avtalen består av Traktaten om den europeiske union og Traktaten om den europeiske unions funksjonalitet[1]. I kraft av traktatene er det opprettet institusjoner som har fått overført lovgivningsmyndighet fra medlemslandene på enkelte områder. EU er derfor gitt stor kompetanse til å vedta bindende regler for alle medlemsstatene[2] Lisboatraktaten er en traktat som fastlegger dagens organisering av Den europeiske union (EU). Den trådte i kraft 1. desember 2009 og medførte en rekke endringer av henholdsvis Traktaten om Den europeiske union (Maastricht-traktaten eller «EU-traktaten», med senere endringer) og Traktaten om Det europeiske fellesskap (Roma-traktaten eller «EF-traktaten», med senere endringer) Lisboa-traktaten, også kalt Reformtraktaten (norsk: Traktaten om endring av Traktaten om den europeiske union og Traktaten om Det europeiske fellesskap), ble den undertegnet 13. desember 2007 i Lisboa, og trådte i kraft 1. desember 2009.. Lisboa-traktaten opphevet systemet med de tre søyler (Det europeiske fellesskap og samarbeidsområdene for henholdsvis utenrikspolitikk og politi- og. Etter 18 timer ved forhandlingsbordet ble EU-landene enige om en ny traktat klokka 04.30 i natt. Traktaten åpner for opptil 15 nye medlemsland fra år 2003. Les hvordan nye EU blir

- EU's beføjelser - EU-landenes beføjelser - fælles beføjelser. EU's mål og værdier er fastlagt i Lissabontraktaten og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Den fuldstændige tekst til Lissabontraktaten. Traktaten om en forfatning for Europa (2004) - med samme formål som Lissabontraktaten - blev underskrevet, men aldrig. Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.Unionen har sitt historiske opphav i Det europeiske kull- og stålfellesskap som ble stiftet av seks land i 1951. Siden er virkeområdet utvidet til blant annet økonomisk politikk, arbeidsliv, distriktspolitikk, innvandring og miljøpolitikk

Lisboa-traktaten - regjeringen

- Med denne traktaten har EU endelig overvunnet de politiske og konstitusjonelle problemene avvisningen av grunnlovsforslaget skapte, Norsk Presseforbund, logo. Vi arbeider ette Traktat (av lat. tractare; forhandle) er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater.Andre navn for en traktat er konvensjon, overenskomst, avtale, charter, pakt og protokoll. De fleste traktater er skrevet ned og overvåket av et omfattende system av internasjonale rett, kodifisert i Wien-konvensjonen om traktatretten av 1969, som omfatter regler for å opprette og tolke. Roma-traktaten (Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap) er en mellomstatlig avtale som dannet grunnlaget for opprettelsen av Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) og atomenergifellesskapet (EURATOM), som utviklet seg til dagens europeiske union.. Traktaten ble inngått 25. mars 1957 mellom Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Vest-Tyskland og trådte i kraft.

Traktaten ble inngått 9. februar 1920 og trådte i kraft 14. augusr 1925. Traktaten slår fast Norges «fulle og uinnskrenkede høihetsrett» over Svalbard, inklusive Bjørnøya, og norske lover. EU-kommisjonen foreslår et direktiv om minstelønn som kan svekke den norske og nordiske arbeidslivsmodellen. - Vi vil ikke ha lover som regulerer lønnsfastsettelse, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Forslaget til direktiv ble lagt fram av Europakommisjonen i forrige uke

Snøkrabbe-strid ved Svalbard – Siste nytt – NRK

EU-traktaten er ingen alliert i kampen mot minstelønn

EU-domstolen eller Den europeiske unions domstol er det høgaste organet for den dømande makta i Den europeiske unionen.Han har sete i Luxembourg.Domstolen har fleire funksjonar. Han er ein forfatningsdomstol som har i oppgåve å tolka EU-lovgjevinga for å sikra at ho blir tolka likt i alle landa ho gjeld i traktaten undertegnes. EU oppstår. EØS-forhandlingene fullføres. Norge søker om EU-medlemskap 1993: EUs indre marked blir en realitet 1994: EØS-avtalen trer i kraft. 28. no-vember sier 52,3 % nei til norsk EU-medlemskap i en folkeavstemning 1995: Sverige, Fin-land og Østerrike blir medlemmer av EU 1997: Amsterdam-traktaten undertegnes. Gitt at traktaten rett og slett er dårlig, er det ikke opplagt at kloke irer stemmer ja ved sin folkeavstemning. Om ikke annet vil debatten i Irland i forkant av avstemningen med all tydelighet vise hvor svak traktaten er. Likevel, de vil ikke klare å endre denne pakt ved å si nei og melde seg ut Traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) er den traktat, som opretter Den Europæiske Union (EU). Sammen med Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (EUF-traktaten) udgør den det primære retsgrundlag for det politiske system i EU. Somme tider omtales begge traktaterne samlet som EU's forfatning til trods for, at de blot er folkeretlige aftaler indgået mellem visse. Maastricht-traktaten eller Traktat om Den europeiske union ble undertegnet i Maastricht i Nederland 7. februar 1992 av medlemmene av De europeiske fellesskap (EF). Den trådte i kraft 1. november 1993 og opprettet Den europeiske union (EU). Gjennom traktaten fikk EU også en ombudsmann. Traktaten ble utformet under et møte som ble holdt i samme by fra 9. til 10 desember 1991

EUs to viktigste ledere vil ha en traktat som kan «overhale og revurdere» Europa, ifølge Sarkozy. - En virkelig økonomisk regjering ansvarlig overfor folket, det er vår visjon av eurosonens framtid og for de framtidige traktatreformene, sa den franske presidenten i en større tale i den sørfranske byen Toulon torsdag - Lisboatraktaten, kombinert med at EU omfatter flere land med fokus på økt indre effektivitet i samarbeidet, kan gi svekkede muligheter for å få gjennomslag overfor EU for norske interesser og synspunkter, sa Støre. Den nye traktaten skal etter planen tre i kraft i 2009. Hittil har åtte land ratifisert traktaten Undertegningen skjedde i Lisboa i dag fordi Portugal har det roterende EU-formannskapet dette halvåret. Traktaten kommer i stedet for grunnlovsforslaget som franskmenn og nederlendere forkastet i. De er ikke juridisk bindende, slik Cowen insisterte på i forkant av folkeavstemningen. Altså var det ingen endring mellom f..

EU-kommisjonen feller knusende dom over den norske trygdesaken. Både EU-kommisjonen og ESA legger til grunn en tolkning av EØS-retten som innebærer at Norge har feilbehandlet Nav-sakene helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 Hvem myrder EU-traktaten? janludvigandreassen Ukategorisert mars 19, 2012 3 minutter. Året har begynt bra for de fleste investorer. Kredittmarginene til bankene har falt. Hellas har fått sitt kontrollerte mislighold av sin uhåndterlige statsgjeld AP (venstre siden) vinner sannsynligvis i 2021, og Erna Solbeg og muligens Ine Eriksen Søreide får flotte jobber i FN/EU etc, dette skjer nok i 2021-22. Slik bytter globallistene i AP og Høyre på makten annen hver gang, og får fine jobber når de går ut av possisjon. Globallistene vinner «hele tiden» mens norske velgere taper hele tiden

Strid om Lisboa-traktaten truer EU-toppmøtet. 60 prosent av norske velgere sier nei til norsk EU-medlemskap, 30 prosent sier ja og 10 prosent er i tvil. 23.10.2010. Kroatia:. EU-traktaten må ratifiseres av samtlige 27 medlemsland før den kan tre i kraft, og bare Tsjekkia gjenstår. For EUs del er det avgjørende at Klaus undertegner i løpet av november Norsk dokumentarserie. EU er stormakten Norge nesten, men bare nesten, er medlem av. Det norske folk sa nei to ganger, men den siste fredagen hver måned blir vi enda mer styrt fra Brüssel. Hege Moe Eriksen reiser dit norske lover stemples igjennom uten norske politikere til stede, og til Hedmarks dype skoger og Vestlandets ytterste øyer for å møte folket som ville styre seg selv Lisboa-traktaten er ment å reformere og gjøre EU mindre tunggrodd. EU skal få en fast leder og en felles utenriksminister allerede i 2009. I tillegg får Europaparlamentet mer innflytelse, og.

Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten europalo

 1. 3: EU-rett og norsk rett . EU-retten er hierarkisk bygget opp, med de viktigste hovedreglene i traktatene, og under dette et stort antall « rettsakter » (sekundærlovgivning), som er vedtatt av EU-institusjonene med hjemmel i traktatene (Romatraktaten, Maastricht-, Amsterdam-, Nice- og Lisboatraktaten)
 2. Translator eu er en oversetter på nettet mellom flere språk til bruk for tekster og setninger og tilbyr deg oversetting til 42 språk Å bruke oversettere
 3. Rett før klokken 16 norsk tid mandag avsluttet Frankrikes president Nicolas Sarkozy og Tysklands forbundskansler Angela Merkel en pressekonferanse i Paris. Sarkozy innledet konferansen med å si at de to statene nå vil endre EU-traktaten slik at land som har for store budsjettunderskudd, automatisk vil møte sanksjoner
 4. Regelverket fra EU har ført til bedre vern og utvidede rettigheter for norske arbeidstakere på noen områder. Det gjelder for eksempel regler om virksomhetsoverdragelse og likestilling. Krav om skriftlig arbeidsavtale kom også inn i norsk lovverk som en følge av EØS-avtalen. Kilder: Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen (Fafo-notat 2008:6)
DA - Folketingets EU-oplysning

Tidsskriftet «Internasjonal politikk», som utgis av Norsk Utenrikspolitisk Institutt kan være et bra sted å starte: I forrige uke utkom et nummer med en fyldig del om den norske EU-debatten. EU har gitt seg selv en tenkepause og vil komme tilbake til saken på neste toppmøte 15. oktober. Imens fortsetter de gjenværende sju av EUs 27 medlemsland ratifiseringen av Lisboa-traktaten. Nei-sidens hovedplakat i kampanjen slo fast at Irland med EUs hjelp har reist seg fra fattigdom etter at landet ble EU-medlem i 1973 Gjennomføringen av EU-regelverket til norske bestemmelser kan skje på to måter. Enten som inkorporering i norsk lov eller som transformering. Inkorporering skjer ved at den aktuelle bestemmelse blir tatt opp direkte som norsk lov. (Stortinget vedtar en paragraf som ved henvisning til traktaten sier at denne bestemmelsen skal gjelde som norsk. Europaparlamentet fikk etter 1979 styrket sin makt i EU-systemet, forøvrig i takt med den økte europeiske integrasjon. Lisboa-traktaten fra 2007 som ble iverksatt i 2009, er det foreløpige toppunkt i denne utviklingen. Lisboa-traktaten ga Europaparlamentet og Rådet et felles ansvar for lovgivning o

Norges traktater - Lovdat

Maastricht-traktaten eller Traktat om Den europeiske unionen vart underskriven i byen Maastricht i Nederland 7. februar 1992 av representantar for dei landa som var med i Den europeiske fellesskapen (EF). Trakten vart sett i verk 1. november 1993, og med dette var Den europeiske unionen (EU) skipa. Som fylgje av denne traktaten fekk EU mellom anna ein eigen ombodsmann EUs kvotemarked virker: Høye CO 2-priser, billig gass og mer fornybar kutter utslipp. Kullet faller og erstattes med fornybar energi og gass i Europas kraftmarkeder. Høy CO 2-pris betyr kraftig reduserte utslipp.Og slik reglene for kvotemarkedet nå er utformet, kan det ikke være tvil om at utsliputtene i kvotesektoren er reelle «Det er et faktum at utdanningspolitikken er blitt stadig mer internasjonalisert og overnasjonalt regulert, og at Norge siden begynnelsen av 1980-årene er blitt stadig tettere integrert i det vi kan kalle det transnasjonale feltet. OECD og EU er de aller viktigste reformgenererende institusjoner i dette feltet.» Dette skriver professor i statsvitenskap, Kjell Arne Røvik, i boken.

EU-traktaten / Folketingets EU-Oplysnin

EU-direktiv tetter norske doer. Nyheter. Norge er best i klassen på å innføre EU-direktiver. Nå skal vi også bruke mindre vann i toalettene, Det tilsvarer 9 spylinger med et nytt og mer miljøvennlig toalett, sier norsk direktivdirektør i implementeringsutvalget for EU-direktiver, Roy Villeboch Det er mange grunner til hvorfor man ønsker seg et norsk EU-medlemskap. Europeisk Ungdom har medlemmer med ulik bakgrunn og fra hele landet, men felles har vi at vi tror et norsk EU-medlemskap vil være til Norges beste. Her har vi samlet ti grunner til hvorfor Europeisk Ungdom hver dag står på for å få Norge inn i det politiske Europa. 1 Kjøp EU - etter Lisboa-traktaten fra Bokklubber EU ? etter Lisboa-traktaten beskriver institusjonene, rettssystemet og rettsreglene i Den europeiske union etter ikrafttredelsen av Lisboa-traktaten 1. desember 2009. EU bygger sitt rettsgrunnlag på to forfatningstraktater: Traktat om Den europeiske union og Traktat om Den europeiske unions funksjon

EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Le

EU-traktat på tysk. Vi har én oversettelse av EU-traktat i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale EU er en kommunistisk stat, kamuflert som demokrati. De har et parlament, men ingen vanlige borgere har stemt noen inn der. Det er kun en rike onkler og fettere som får lov til å stemme. Mange trodde Soviet Unionen gikk i oppløsning, men i virkeligheten gikk de bare under grunnen EU kommer til å styrke norsk landbruk. Nedgangen i landbruk er i dag betydelig, og mange velger å flytte fra distriktene. Mens norske melkebønder må kutte i produksjonen, bygger Tine meieri i Irland som skal produsere Jarslberg-ost for å unngå tollmurene

Ingen norske støttetiltak er lovlige før norske myndigheter har underrettet ESA for å be om lov, gjennom en såkalt notifisering. EU bestemmer omfanget av støttetiltakene. Rammeverket fra EU stiller en rekke krav om garantiens omfang, størrelse og varighet. Hver bedrift kan maksimalt få EUR 800 000 i brutto støtte Norsk EU-motstand stabil etter brexit. Bildet viser artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som Storbritannia nå skal aktivere for å gå ut av EU Men dette kan få konsekvenser som undergraver norsk landbruk, hvis EU ikke snur, sier han. Hva nå? Siden det ikke har lykkes EU-kommisjonen å få kvalifisert flertall for godkjenning av glyfosat, kan Kommisjonen ifølge EU-traktaten bringe saken inn for avgjørelse i en appellinstans Translator.eu oversetter på en gang 1000 teksttegn (dvs. en middels lang tekst). Ønsker du å få oversatt en tekst som er lengre enn dette, er det nødbendig å dele oversettelsen opp i flere enkeltdeler Finn synonymer til traktat og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett

traktat - Store norske leksiko

Nice-traktaten oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Kjøp EU - etter Lisboa-traktaten fra Tanum EU ? etter Lisboa-traktaten beskriver institusjonene, rettssystemet og rettsreglene i Den europeiske union etter ikrafttredelsen av Lisboa-traktaten 1. desember 2009. EU bygger sitt rettsgrunnlag på to forfatningstraktater: Traktat om Den europeiske union og Traktat om Den europeiske unions funksjon

Regjeringen, Acer og EUs frie flyt - Nationen

Traktaten om en forfatning for Europa - Wikipedi

Ja, traktata som gjev EU rett til å bestemma over budsjetta til delstatane er nok på veg. Samstundes jobbast det for å få på plass ein eigen europeisk finansminister som skal taka seg av det føderale budsjettet EU skal sjekke om norske oppdrettere driver prissamarbeid Kommisjonen ønsker å finne ut om norsk oppdrettsnæring bryter EUs konkurranseregelverk, og har sendt ut en spørreundersøkelse til norske selskaper Traktat på polsk. Oversettelse - Ordbok: dictionaries24.com. Språk ordbok: norsk » pols Begrepet «lønn» spiller en sentral rolle i EU-rettslige regelverk, både på traktat-nivå og i sekundærlovgivningen. Men terminologien varierer atskillig; det samme gjør omfanget av lønnsbegrepene i ulike sammenhenger. Dette avtegner seg også i norske gjennomføringsregler. Artikkelen analyserer begrepsbruken, innholdet og rekkevidden av lønnsbegrepene på EU-rettslig nivå i.

Norsk EU-motstand stabil etter brexit. Nordmenns motstand mot EU har ikke endret seg betydelig etter at Storbritannia valgte å gå ut av unionen, Bildet viser artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som Storbritannia nå skal aktivere for å gå ut av EU. Foto: François Lenoir / R / NTB scanpix Traktaten i Verdun av 10. august 843 delte de tre overlevende sønnene av den tysk-romerske keiseren og frankiske kongen Ludvig den fromme hans karolingiske rike i tre kongedømmer.. Vestfranken ble regjert av Karl II. (Karl den skallete) Østfranken ble regjert av Ludvig II. (Ludvig den tyske) Midtriket ble regjert av Lothar I.; Alle brødrene var allerede etablert i hvert sitt kongedømme.

Maastricht-traktaten oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Som norsk myndigheitsutøvar i Antarktis forvalter Norsk Polarinstitutt dei norske bilanda i Antarktis og dei omkringliggande havområda i semde med gjeldande Traktaten trådde i kraft 23. juni 1961, og legg dei juridiske rammene for aktivitet i området sør for 60 °S. Hovudpunkta i traktaten er som følger (romertall viser til. Traktat på litauisk. Oversettelse - Ordbok: dictionaries24.com. Språk ordbok: norsk » litauis Merkel og Sarkozy vil ha ny EU-traktat. Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Nicolas Sarkozy vil ha en ny EU-traktat. 01.12.2011, klokken 21:46. EUs to viktigste ledere vil ha en traktat som kan «overhale og revurdere» Europa, ifølge Sarkozy EU-parlamentet har i dag avvist et forslag om å forby olje- og gassvirksomhet i isfrie deler av Arktis. Nyheten mottas med glede hos interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass. - Helt siden 1979 har vi vist at det er fullt mulig å ha trygg og forsvarlig oljevirksomhet i norsk Arktis

Hvordan blir EU-regelverkene til norsk lov

I 1992 ble Traktaten om Den europeiske union (Maastricht-traktaten) underskrevet, og med den ble det innført nye former for samarbeid mellom medlemsstatene. Det ble etablert en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (CFSP) og et politi- og justis-samarbeid. Med denne traktaten ble Den europeiske union, EU, skapt 90 prosent av denne importen kommer fra EU-land. Importen av RÅK er en stor utfordring for norsk landbruk. En stor andel av norsk råvareproduksjon inngår som ingredienser i RÅK-produkter. 71 prosent av norsk matkorn, 19 prosent av norsk bær og frukt, 14 prosent av norsk melk og 10 prosent av eggproduksjonen går til RÅK-produkter Artikkel 153 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte gir EU myndighet til å vedta direktiver på HMS-området. Rammedirektivet, med sitt brede virkeområde, og andre direktiver som fokuserer på særlige aspekter ved helse og sikkerhet på arbeidsplassen, er det grunnleggende EU-regelverket på HMS-området

Lisboatraktaten - Store norske leksiko

avskaffet med Lisboa-traktaten • Kun bindende overfor adressat (medlemsstat, foretak) • Direkte virkning. 14.09.2017 Side 21 EØS-rettsaktene i Norge #1 EØS-avtalen artikkel 7 • Forordninger skal «som sådan» gjøres til en del av norsk rett Hvordan EU-regler tas inn i norsk rett Morgenmøte 14. september 201 Maastricht-traktaten fra 1991 krever at alle EU-land er medlem av pengeunionen ØMU. Det ga svenske velgere blaffen i sist søndag. Hvordan vil EU håndter EØS-traktaten åpnet for deltagelse for EFTA-landene mot en deltagerkontingent. Under drøftingene av medlemskap i Norge argumenterte det allmennvitenskapelige forskningsråd i Norge (NAVF) mot norsk deltagelse. EU-styring var ikke ønsket i norsk forskning. Statssekretærutvalget, som forberedte saken, ønsket å begrense deltagelsen <pEUs toppledere er enige om en fotnote som kommer tsjekkiske bekymringer om Lisboa-traktaten i møte. </

Vil Ungarn nå bli en rettsstat igjen? - Den norskeKommissionens forordning (EU) nrTelegraph: EU og Storbritannia diskuterer forsinket Brexit12 - EUR-Lex - EuropaMener Høyesterett vegrer seg - Kyst og Fjord

Da EU la over 70 millioner kroner på bordet for selskapet til Kjetil Meisal, Runar Finanger og Vemund Kval Bakken i juni, avbrøt Onio en pågående kapitalinnhenting med norske investorer som etter en ett år lang prosess var i innspurten.. EU-pengene sørger ifølge daglig leder Meisal for modning og industrialisering av teknologien, samt å få den ut i markedet Fra 1. desember 2009 trådde Lisboa-traktaten i kraft. Den er i realiteten EUs avviste forslag til en føderal grunnlov for EU. Her blir det fastslått at EUs politikk skal baseres på overnasjonal føderalisme og markedsliberalistiske prinsipper, noe som betyr at andre politiske ideologier er forbudt, som sosialdemokrati, sosialisme eller kommunisme Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027. KS er opptatt av at kommuner og fylkeskommuner må sikres tilgang til relevante EU-programmer i programperioden 2021-2027, uten at dette går på bekostning av nasjonale virkemidler Det fransk-tyske ønsket om å endre EUs organisering har skapt uro i Storbritannia Hovedregelen for førerkort fra land innenfor EU/EØS er at de kan brukes i Norge så lenge de er gyldige og kan byttes direkte inn til norsk førerkort uten prøver. Reglene for førerkort fra land utenfor EU/EØS er strengere. Førerkort fra de fleste land utenfor EU/EØS kan brukes i Norge i inntil tre måneder. Førerkort fra kun et fåtall av disse landene kan byttes inn i et norsk.

 • Birmingham shopping.
 • Weberei gütersloh partyfotos.
 • Leiebil test.
 • Motivational quote generator.
 • Neuss veranstaltungen.
 • Travel charme kühlungsborn silvester.
 • Round table sarpsborg.
 • München hadern nachrichten.
 • Hva betyr kjønn.
 • Roter saal braunschweig programm.
 • Historisches museum basel team.
 • Ostøya golfbane.
 • Colosseum funksjon.
 • Sanibel 1001 wand tiefspülklosett a16.
 • Trene før eller etter middag.
 • Peanøttsaus med peanøtter.
 • Lukter vondt av navlestrengen.
 • Grenadine saturnus.
 • Dancing in the dark rihanna.
 • Appalachian trail map.
 • Racing ratt.
 • Sql server 2016.
 • General motors datterselskaper.
 • Jotun sort pepper ncs.
 • Foccacia uten gjær.
 • Hirsch nürnberg programm.
 • Tokyo ghoul re episode 2.
 • Vancouver island wie lange.
 • Zaterdagavond tips.
 • Polizei nachrichten duisburg.
 • Hamburg aktuell.
 • Whatsapp frauen.
 • Esslingen shoppen.
 • Fullhdfilmizle indir mobil.
 • Pensjonistforbundets medlemsreiser 2018.
 • Euro eddy anfahrt.
 • Min kollega er irriterende.
 • Mijn budget budgetenergie.
 • Würzburg village outlet.
 • Liten tv benk.
 • Omstart iphone 7.