Home

Historisk definisjon

Definisjon av historisk i Online Dictionary. Betydningen av historisk. Norsk oversettelse av historisk. Oversettelser av historisk. historisk synonymer, historisk antonymer. Informasjon om historisk i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv 1. som gjelder historie historisk museum 2. som har hatt el. kommer til å få stor betydning en historisk bygning en historisk beslutnin Historie er studiet av fortiden, hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder, men tiden fra før skriftlige kilder eksisterer som kalles for forhistorie omfattes også av historiefaget med de begrensninger det omfatter. I generell mening omfatter historie vitenskapelige og arkeologiske oppdagelser om fortiden. I senere tid har det blitt en økt interesse for. Hva betyr historisk? Her finner du 5 betydninger av ordet historisk. Du kan også legge til en definisjon av historisk selv. 1: 0 0. historisk. som har med historie å gjøre, det som har skjedd i fortiden | : ''Vi må tavare på de historiske minnesmerkene våre.''.

Kontekst er en sammenheng noe befinner seg i, ofte den sammenhengen som gir bakgrunn for å forstå et ord, en ytring, en tekst eller et kunstverk. Kontekst er altså de forholdene i omgivelsene som er relevante for forståelsen eller tolkningen av en ytring, eller for produksjonen av den. Slike omgivelser kan deles inn i det som kalles tekstuell kontekst, situasjonskontekst og kulturkontekst Begreper. Kildekritikk er en vurdering av historiske dokumenter (kilder) for å avgjøre om de er til å stole på, om de er troverdige.. Primærkilde er det originale materialet (dokumenter, bilder, brev og lignende) som historikeren bygger sine fremstillinger på.. En sekundærkilde bygger på en primærkilde, og er en tolkning av denne Historisk tid er den tiden der det er mulig å rekonstruere en historisk utvikling utfra skriftlige kilder. Perioden før historisk tid kalles forhistorisk tid.Overgangen fra forhistorisk til historisk tid varierer fra kultur til kultur etter når befolkningen i de ulike kulturene begynte å bruke skrift. I Egypt og For-orienten (Midtøsten) var overgangen omkring 3000 fvt., i det gamle Hellas.

Epidemi er en vanlig brukt betegnelse på en situasjon med økt hyppighet og utbredelse av sykdommer eller dødsfall, i forhold til hva som er vanlig eller forventet blant grupper av mennesker innenfor et begrenset eller definert tidsrom. Når det dreier seg om en situasjon som bare forekommer lokalt eller blant avgrensede befolkninger, kalles det ofte et utbrudd av sykdom Forhistorisk tid, også omtalt som førhistorisk og prehistorisk tid eller forntid, er tidsperioden der de skriftlige kildene er sparsomme eller altfor usikre til å kunne gi et dekkende bilde av historien.Historieskrivning om forhistorisk tid kalles forhistorie.. Forhistorien omfatter tiden før og fram til den historiske tiden, og strekker seg altså over mange tusen år Filantropi (av gresk filos, venn; og anthropos, menneske) innebærer å handle til beste for andre, uten å tenke på økonomisk vinning.Personer som bedriver filantropi kalles filantrop. En filantrop er altså både en som gir av sine finansielle midler og en som gir av sin tid og kompetanse, gjerne til veldedige saker eller organisasjoner Positivismen var en av det mest betydningsfulle filosofiske retning på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.Hovedtrekket ved positivistiske filosofier er vektleggingen av «kjensgjerninger» (positive fakta) og avvisningen av «metafysiske spekulasjoner».Sammen med metafysikken ble også begrep som årsak/virkning og mål/mening avvist; disse skulle erstattes av rent.

Historisk - Definisjon av historisk fra Free Online Dictionar

Epoke er det tidspunkt da en ny utviklingsfase, en ny tidsregning eller historisk periode begynner. For eksempel Kristi fødsel eller begynnelsen på Romerriket. Epoke kan også betegne et avgrenset avsnitt av historien, kjennetegnet av betydningsfulle begivenheter eller lignende. Rasisme er i smal betydning oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte «raser» hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre. I dag brukes begrepet rasisme også i vid betydning om flere former for etnisk diskriminering som ikke nødvendigvis bygger på forestillingen om «menneskeraser», men som også skjer på basis av andre kjennetegn som. Pandemi benyttes om en sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler. Pandemi er således en omfattende epidemi som omfatter store deler av verden. Begrepet er ikke entydig definert, men Verdens helseorganisasjon (WHO) benytter det om en verdensomspennende spredning av en ny sykdom Hva er en historisk kilde? Primær, sekundær, levning og beretning. Forvirret? Her får du en grei forklaring på hva disse begrepene innen kildekritikk betyr. Publisert: 22.2.2017 Sist endret: 8.3.2019. Sist endret: 8.3.2019.

Historie - Wikipedi

Definisjon Og Betydning Historisk

 1. Definisjon av forhistorisk i Online Dictionary. Betydningen av forhistorisk. Norsk oversettelse av forhistorisk. Oversettelser av forhistorisk. forhistorisk synonymer, forhistorisk antonymer. Informasjon om forhistorisk i gratis engelsk online ordbok og leksikon. forhistorisk. Oversettelser. English: prehistoric. Spanish / Español: prehistórico
 2. To definisjoner Antropologen Roger Keesing definerer kultur som «et system av kunnskap, ideer, verdier, regler, som ligger bak hva vi gjør, og som uttrykkes gjennom det vi gjør». En annen definisjon stammer fra antropologen James W. Greene: «de elementene fra folks historie, tradisjoner, verdier og sosiale organisering som blir implisitt eller eksplisitt meningsfulle for deltakerne i.
 3. Historisk kost prinsippet er grunnlaget for standard regnskapspraksis i mange tilfeller. Et selskap fyller ut sin balanse med elementene den eier og bruker. Disse faller inn under eiendelen delen av balansen. Hvert element her er bokført til historisk kostpris, så interessenter vet den økonomiske verdien av hvert element
 4. Definisjon av et sannsynlig tilfelle: Pasient med inkonklusiv test for SARS-CoV-2 eller positiv pan-coronatest og mistenkt i henhold til FHIs definisjon. 14.02.20: Under Definisjon av mistenkt tilfell e og Definisjon av andre kontakter (lavrisikoeksponering) er begrepet fastlands-Kina endret til områder med vedvarende spredning og lenke til «Områder med vedvarende spredning av koronaviruset.
 5. En annen definisjon er definisjonen til NS - EN ISO 2000:9000 (2000): Et historisk eksempel på en som forandret radikalt på interne forretningsprosesser, var Henry Ford. Da han gikk inn i bilbransjen, hadde bilene en slik pris at de bare var aktuelle for de rike
 6. Definisjon av presens i Online Dictionary. Betydningen av presens. Norsk oversettelse av presens. Oversettelser av presens. presens synonymer, presens antonymer. Informasjon om presens i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv ubøyelig grammatikk verbform som uttrykker nåtid el. fremtid Spiser og løper er presens. historisk presens - presens som uttrykker fortid..

kontekst - Store norske leksiko

Det vil si å være sunn betyr ikke fravær av sykdom. I 1992 en forsker lagt til WHOs definisjon: og i harmoni med miljøet, ytterligere utvide konseptet. Historisk tilnærming til begrepet helse. Helse pleieren forstand ble introdusert av den egyptiske og mesopotamiske kulturen, noe som gjorde elementer av personlig hygiene og folkehelse Definisjon. Arbeidstid er tida du jobber. Historisk bakteppe: ferie . Rett til ferie ble første gang avtalt i en tariffavtale i industrien i 1915. Ni dagers ferie ble lovfestet i arbeidervernloven i 1936. Dette ble utvidet til tre uker i 1947, i form av Ferieloven Liberalt, historisk-kristisk bibelsyn. Den historisk-kritiske metoden fekk innpass samstundes med gjennombrotet for utviklingslæra til Darwin. I teologien var dette tida for klassisk liberal teologi. Ein ville frigjera seg frå kyrkjelege og dogmatiske rammer som vart opplevd hemmande i forhold til verdsbilete, naturvitskap, kunst og etikk

Utviklingen i reallønn/kjøpekraft i et historisk perspektiv (1900-2015) Utviklingen i reallønn i nyere tid (1970-2015) Årslønn minus konsumpris = reallønn. Den første figuren viser hvordan lønn og priser har utviklet seg helt siden 1900. Som du vil se, kan de svinge voldsomt Historisk kost modellen blir ofte beskrevet som en transaksjonsbasert modell, hvor salgstransaksjoner er grunnlaget for regnskapsføring og måling. En transaksjon består av en overdragelse og et vederlag. Overdragelsen skjer mellom to eller flere parter,. IFRS er balanseorientert og tar utgangspunkt i definisjoner av eiendeler og forpliktelser. Hvis selskapet velger å regnskapsføre investeringseiendommer til historisk kost med fradrag for av- og nedskrivninger, må likevel virkelig verdi beregnes siden det skal gis opplysninger om virkelig verdi i note Her får du forklaring på noen av ordene som er brukt på drammenshistorie.no Amt Betegnelse på et embetsdistrikt. Amt avløste i 1662 len og syssel som betegnelse på de sivile forvaltningsområder i Norge og Danmark. I Norge ble amt og amtmann erstattet med fylke og fylkesmann fra 1. januar 1919 Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukte

Historie Vg2 og Vg3 - Hva er en historisk kilde? - NDL

 1. Lær definisjonen av utlede. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene utlede i den store norsk bokmål samlingen
 2. Innenfor denne omslutter sirkelen til venstre vanedannende legemidler som er markedsført i Norge. Her vil leger ofte omtale A-preparatene (rød skrift), men ikke B-preparatene (blå skrift), som «narkotika». Den lyseste sirkelen omslutter den historisk/engelskspråklige definisjonen av «narkotika», det vil si analgetika i opioidklassen
 3. Historisk person definisjon. presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger. (Vg3 + Vg3 påbygging) En historisk person kan være både en kjent person som «alle» vet hvem er,.
 4. gsstadiet, og går ut på å lage: en overordnet plan for studiene som forteller hvordan problemstillingen skal belyses og besvares
 5. Lær definisjonen av historisk grunn. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene historisk grunn i den store norsk bokmål samlingen

Imperialismen: Definisjon og historisk perspektiv Imperialismen, noen ganger kalt imperium bygningen, er politikken en nasjon til kraftig tvinge sin regel eller myndighet over andre nasjoner. Typisk involverer unprovoked militær maktbruk, har imperialisme historisk sett vært ansett som moralsk uakseptabelt I boka «Å gripe fortida» av Andersen, Rosland, Ryymin og Skålevåg kommer de med en definisjon på hva vitenskapelig historie er: «Vitskaplig historie prøver å forstå fortidige fenomen på deira eigne premissar, å plassere det som blir undersøkt i samtidige samanhengar eller kontekstar, og å relatere fenomena til meir eller mindre abstrakte historiske endringsprosessar, på ein. Det finnes ingen entydig definisjon av byggeskikk. Vidt definert handler god byggeskikk om kvaliteter i våre bygde omgivelser, så vel i utearealer, Estetiske kvaliteter påvirkes både av samfunnets historiske utvikling, naturgrunnlaget og menneskers bruk av omgivelsene Målet med eiendomspolitikken er å sikre at produktive arealer blir brukt til matproduksjon også i fremtiden. Bruk, vern og fordeling av arealressurser og landbrukseiendommer er et sentralt ansvarsområde for Landbruks- og matdepartementet Definisjon av hinsides i Online Dictionary. Betydningen av hinsides. Norsk oversettelse av hinsides. Oversettelser av hinsides. hinsides synonymer, hinsides antonymer. Informasjon om hinsides i gratis engelsk online ordbok og leksikon. preposisjon bortenfor Forslaget var helt hinsides

Historiske Hus - Etter antikvariske prinsipper og med kjærlighet for gamle hus. Victoria i dyp konsentrasjon. Lars underviser. Lars maler gulv. Da er du som meg:-) Sveitserhus er for mange selve definisjonen på «gamle hus». Snekkergleden, de til tider fantastisk forseggjorte utskjæringene man finner på trehus fra slutten på Read More historisk-kost-prinsippet. Grunnleggende forutsetning i årsregnskap. Prinsippet innebærer at registrerte historiske kostpriser legges til grunn for målinger i balanse og resultatregnskap. Tips. På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere Titrering er en analytisk teknikk som muliggjør kvantitativ bestemmelse av et spesifikt stoff (analytt) oppløst i en prøve. Teknikken er basert på en komplett kjemisk reaksjon mellom analytten og en reagens (titrant) av kjent konsentrasjon som tilføres prøven Det har vært påpekt at et historisk perspektiv er av enda større betydning i psykiatrien enn i andre medisinske disipliner fordi selve behandlingen er preget av en til dels forvirrende pluralisme som delvis skyldes uklare diagnostiske grenseoppganger . Å kunne vedkjenne seg denne usikkerheten og være mistroisk overfor enkle løsninger er en viktig egenskap å ha med seg i møtet med den.

Historikere studerer og skriver om fortiden. Ved hjelp av kritisk gjennomgang av historiske kilder skal du som historiker skaffe deg en omfattende forståelse for hvordan samfunn og kultur har forandret seg over tid Definisjoner i forskning og lovverk historisk relevans, eksisterer det likevel en rød tråd: Det handler om oppfatninger av hva som til enhver tid oppfattes som normalt. Et avgjørende moment i denne sammenheng er at normaliteten er en størrelse so

historisk tid - Store norske leksiko

Innsikter fra økonomisk-historisk forskning har således vist seg å gi et betydelig bidrag til vår kunnskap om finansielle kriser. 2.1 DSBs definisjon på omkomne i brann.9 2.2 Mål i. mange områder naturlig å sette et skille mellom den historiske statistikken fram til og med 2009 og den nye fra og med 2010. men med betydelig lavere andel enn i både Danmark og Sverige Spillefilmen som historisk konstruksjon. Den amerikanske historikeren Robert A. Rosenstone er en ledende forsker på emnet historie og film. Rosenstone (2012) hevder at all historieformidling er sjangerbestemte konstruksjoner. Han slår fast at filmskapere må forholde seg til fakta,. 2 Veiledning i et historisk perspektiv; Det har imidlertid vært gjort forsøk på å lage noen overordnede generelle definisjoner som skal kunne fange opp mangefoldet av konkrete definisjoner. Løw (2009) mener for eksempel at veiledning alltid vil være en målrettet aktivitet Homoseksualitet er kjønnsdrift og seksuell aktivitet rettet mot personer av samme kjønn. Denne definisjonen bygger på en oppfatning av at individet enten har en hetero- eller homoseksuell preferanse. Den ser bort fra muligheten av at noen kan være begge deler, såkalt biseksuelle, og føle seksuell attraksjon til begge kjønn. Individets seksuelle preferanse kan endres over livsløpet, og.

Video: epidemi - Store medisinske leksiko

Definisjon av kulturkonflikt. Den objektive definisjonen av en kulturkonflikt er en situasjon der to eller flere motstridende kulturer synes det er umulig å leve med hverandre på samme geografiske beliggenhet. Historisk sett har denne typen kulturkonflikter skjedd flere ganger enn man kan telle Historisk grunnboksutskrift. En historisk grunnboksutskrift viser hvilke heftelser som har blitt slettet på eiendommen, fra grunnboken ble digitalisert og frem til i dag. I tillegg til hjemmelsoverføringene i samme tidsrom. Gammel grunnbok. Den gamle grunnboken ble ført med penn og skrivemaskin frem til slutten av 1980-årene Med utgangspunkt i denne definisjonen kan vi definere en subkultur som: En begrenset kulturell gruppe som lever sammen som et identifiserbart segment innenfor et større og mer komplekst samfunn. Snakker vi om subkulturer i en organisasjonskultur er definisjonen til Van Maanen og Barley (1985) av subkultur en god definisjon Det er lite trolig at det kommer noen endelig avgjørelse før sommeren på EUs definisjon av hva som er et historisk kjøretøy. Vår internasjonale organisasjon FIVA melder nå at denne saken på lik linje med svært mange andre er utsatt på grunn av at det skal velges nytt EU-parlament i slutten av mai Subkultur definisjon. Legg igjen en kommentar / Kultur / Av Jørn Jensen. Hva er en subkultur? Gjennom århundrer i de fleste regioner av Norge har disse oppstått av historiske grunner. Det er to hovedfaktorer bak utviklingen av disse subkulturene

Mobbing i et historisk perspektiv - Læringsmiljøsenteret

Det kreves aktiv deltakelse i seminarene i form av blant annet tre skriftlige arbeider, hvert på 4 sider, som tar opp sentrale metodiske og teoretiske problemstillinger anvendt på et historisk materiale, enten et originalmateriale eller historiefaglig litteratur. Disse tre skriftlige arbeidene vil, senere i bearbeidet form, inngå i eksamen Den bruken som du viser til, er gammal i teater- og litteraturkritikk og historiske framstillingar. I nittiåra spreidde ordet seg kraftig i heilt vid tyding og vart oppfatta som litt av eit moteord (sjå Finn-Erik Vinjes moteordtabell). Men det er ikkje noko gale med ordet i og for seg Historisk mildt: - Vi har per definisjon ikke hatt vinter Flere steder vil vi for første gang oppleve at gjennomsnittstemperaturen for vinteren er over null grader. Det klassifiserer ikke til vinter i meteorologien

Begrepet historiebevissthet er på ingen måte helt avklart og tydelig.Det finnes ulike definisjoner. Jeg liker Jan Bjarne Bøes definisjon: Historiebevissthetens mål er å la elevene oppleve at de er i tiden; at deres egen fortid er viktig for dem de er og hva de er, at deres forståelse av nåtiden henger sammen med hvordan de oppfatter både fortiden og framtiden, at oppfatningen av. Den historiske romanen starter der historiefaget slutter, og forfatteren står fritt til å spekulere og dikte der forskningen ikke fører fram. I stedet for å slå oss til ro med at Olav den hellige døde på Stiklestad, kan den historiske romanen gi oss innblikk i hans siste tanker og kanskje kaste nytt lys på hvorfor han satte seg fore å kristne Norge

Forhistorisk tid - Wikipedi

HISTORISK ARTIKKEL: Kampen mellom syrer og baser i menneskeorganismen Bioingeniøren er 50 år i år, og vi markerer det ved å hente frem noen av bladets første fagartikler fra arkivskuffene. Denne artikkelen er fra Fysiokjemikeren, som Bioingeniøren da het, nr. 6, 1966 Definisjoner: sosial ulikhet i helse Publisert 23.09.2005 Oppdatert 11.03.2015 Sosial ulikhet i helse måles oftest ved at en studerer sammenhengen mellom helse og sosioøkonomiske faktorer som utdanning, yrke og inntekt Denne definisjonen er enkel å forholde seg til, men begrenser samtidig hva man kan betegne som sakprosa, dette nettopp som et resultat av kravet den gir om fravær av diktning. I Bogen om sagprosa (1988) definerer Claus Detlef sakprosa som «en tekst, som adressaten - ud fra sine forventinger - opfatter som direkte udsagn om virkeligheden I historisk perspektiv er det verd å merke seg at ordet kapitalisme oppstår etter den industrielle revolusjon, ga eksempelvis i sin berømte bok Capitalism, Socialism and Democracy (1943) kapitalismen nok en definisjon: «The essential point to grasp is that in dealing with capitalism we are dealing with an evolutionary process. .

Tapet historisk – Belysning mørk stue

Filantropi - Wikipedi

Historisk produksjon av olje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel per år, måned, felt og havområde. Data synkroniseres fra Oljedirektoratets databaser Historie, eller historiefaget, er studiet av fortida, hovudsakleg menneska si fortid, både basert på skriftlege kjelder, andre kjelder og leivningar.Sjølv om skriftlege kjelder står sentralt vert òg tida før skriftlege kjelder til ein viss grad omfatta av historiefaget. Denne perioden, utan skriftlege kjelder, vert kalla forhistorie Folkerettslig definisjon []. For at noe skal regnes som en stat i folkerettslig forstand må fire vilkår være oppfylt.. Staten må ha et noenlunde fast avgrenset territorium.Dette kan være fastlagt gjennom grensetraktater med tilgrensende stater, eller gjennom sedvane.; Staten må ha en befolkning av en viss størrelse. Det er noe usikkert hvilke krav som stilles, men det må antas at. Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag.Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket historie på nynorsk. Vi har to oversettelser av historie i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Positivisme - Wikipedi

Avkastningskrav kan beregnes på ulike måter (CAPM, WACC, intuitiv metode etc.), og har ulike definisjoner. Det kan være i) avkastningskrav til egenkapitalen eller sysselsatt kapital ii) før eller etter skatt iii) nominalet eller reelt (inflasjonsjustert). Det er mao. åtte ulike definisjoner (2x2x2 = 8) HDI = Historisk vanskeligstilte enkeltpersoner Ser du etter generell definisjon av HDI? HDI betyr Historisk vanskeligstilte enkeltpersoner. Vi er stolte over å liste akronym av HDI i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av HDI på engelsk: Historisk vanskeligstilte enkeltpersoner Denne publikasjonen inneholder således en del endrede tall for årene 1735-1815 i forhold til 1968- og 1978-utgavene av Historisk statistikk. Tidsseriene i dette kapitlet har en del brudd, mest på grunn av ulik definisjon av alder Det fellesskapet vi lever i og som vi deler med alle andre i Norge kaller vi det norske samfunnet. Samfunnet vårt er kjennetegnet ved at vi deler en felles kultur og et felles språk, samtidig som vi lar oss organisere og styre av et felles sett med institusjoner slik som kommunen og staten. Som reg

epoke - historisk avsnitt - Store norske leksiko

Prinsippet om maktfordeling var viktig da Grunnloven ble skrevet våren 1814. Makten er fortsatt delt, men parlamentarismen endret balansen mellom statsmaktene Dybdelæring - historisk bakgrunn og teoretiske tilnærminger En utfordring for arbeid med dybdelæring i skolen, er at det er flere oppfatninger av hva begrepet betyr og hvordan skolen skal legge til rette for dybdelæring Rosts historiske oversikt over definisjoner. Rost (1991:37) har gjennomgått hva slags definisjoner som ble brukt på leadership i perioden 1900 - 1979. Han undersøkte 587 bøker og artikler og fant i 221 av disse, definisjoner som han analyserte

Elektrifisering av klassiske biler – Drive - Bil og motor

rasisme - Store norske leksiko

Av Berit Bae: Dr.philos. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo Innledning Vi lever i en tid preget av endringer i synet på barn og oppdragelse. I nyere forskning fra ulike fag pekes det på hvor viktig det er å se barn som subjekt. Samtidi.. hovedgrupper av definisjoner av realismebegrepet, knyttet til diskusjonen om fakta og fiksjon. Det er viktig å være klar over at realisme også har blitt definert som en kunstnerisk retning for eksempel innen spillefilm. Her er imidlertid det overordnede spørsmålet om noe er sant eller ikke i forhold til historiske hen-delser: 1 Veien fra historisk kost til virkelig verdi. Virkelig verdi som måleattributt, har på mange måter tatt over den dominerende posisjonen som historisk kost hadde tidligere. I internasjonal regnskapsrett 1 er virkelig verdi innført både ved første gangs innregning og senere verdivurdering for en rekke eiendeler og forpliktelser Retten til privatliv følger blant annet av den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 og står sentralt i EUs personverndirektiv (95/46 EF). Disse internasjonale regelsettene ligger til grunn for vår nasjonale personvernlovgivning. Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger. Viktige begreper. Primærkilde Originalkilde, eventuelt eldste bevarte avskrift hvis originalen er gått tapt; Sekundærkilde Avskrift, kopi eller annen gjengivelse av en primærkilde; Talende kilde Uttrykker et bevisst budskap i form av skrift, tale, bilder, film eller symboler; Stum kilde Gjenstand eller fysisk rest som ikke inneholder noe direkte uttrykt budskap

Hamsun-debatten trenger ikke nyanser, men erkjennelseEuropa som fornufts- og lagnadsfellesskap « Europæus

Hva betyr betinget? Her finner du 3 betydninger av ordet betinget. Du kan også legge til en definisjon av betinget selv Dette er definisjonen av matsvinn Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet Av historisk litteratur har jeg funnet Cappelens Verdenshistorie, av diverse forfattere, veldig nyttig. Verket er oversiktelig, og går i dybden der det er nødvendig. De bindene av verket jeg har gjort meg nytte av er bind nummer 4, 7 og 8. Et verk som har betydd mye fo

 • Tiggeforbud i norge.
 • Singles erzgebirge kostenlos.
 • Bua evje.
 • Helene olafsen.
 • Australian bands.
 • Kampfisk ligger på siden.
 • Kobbertape jula.
 • Tatrzański park narodowy dolina kościeliska.
 • Hairstyles long hair male.
 • Fantoft bergen adresse.
 • Boeing 777 300 emirates.
 • Arbeidsledighet blant somaliere.
 • Tristan khloe.
 • Webkamera værnes flyplass.
 • Husum umgebung sehenswürdigkeiten.
 • Tasmania reise.
 • Fm 2018 wonderkids.
 • Riolu moveset gen 5.
 • Standesamt euskirchen dicker turm.
 • Trauermeise.
 • Lavkarbo dressing.
 • Xpole sikring.
 • Jessica u meir.
 • Full moon party outfit.
 • Gunerius remix tekst.
 • Celine bethmann snapchat.
 • Att dansa på koster.
 • Lichtschacht beton mea.
 • Romersk veddeløpsvogn.
 • Rødvinskokte pærer.
 • Hebamme leipzig schleußig.
 • Michelangelo snl.
 • Çubuklu cem sap kağnısı.
 • Schwarze schlange alpen.
 • Seenachtsfest konstanz 2018 datum.
 • Hallo verden 2018.
 • Emaljefeil på tenner barn.
 • Stor i kjeften munnstykker barn.
 • 4 zimmer wohnung freiburg mieten.
 • Autotrophe définition larousse.
 • Ileum tarm.