Home

Pålagt særeie

Dette må du vite om arv og særeie Huseiern

Særeie og felleseie. Ved et ekteskapsbrudd, enten ved skilsmisse eller død, vil de samlede midler som tilhører ektefellene være felleseie, dersom ikke annet er avtalt. Denne formuesordningen innebærer at den samlede formuen deles likt. Andre formuesordninger kan avtales ved ektepakt, for eksempel særeie Særeie kan avtales mellom ektefeller, og det kan også bestemmes av arvelater eller giver.Innledning Hvis ikke annet er avtalt, er midler som tilhører ektefeller felleseie. Dette har liten betydning så lenge ekteskapet består, men innebærer at midlene skal deles likt når ekteskapet opphører I tillegg finnes det såkalt pålagt særeie som skal holdes utenfor deling av felleseiet. Dette er gaver eller arv som den ene ektefellen har mottatt, der giver har bestemt at det skal være ektefellens særeie. Særeie kan avtales i ektepakt. Hvis dere ønsker en annen ordning enn felleseie, kan dere avtale særeie i ektepakt Særeie innebærer at det ektefellen eier eller senere erverver og verdien av denne, holdes utenfor delingen. Du kan på forhånd ha avtalt såkalt særeie ved ektepakt for hele eller deler av din formue etter ekteskapsloven § 42, en giver kan bestemme særeie i medhold av ekteskapsloven § 48 eller så kan arvelater i testament fastsetje at også pliktdelsarv etter han skal være særeige.

Trenger vi en ektepakt Brønnøysundregistren

Særeie gir også vern for den andre ektefellens kreditorer, mens en kreditor vil kunne ta utlegg i felleseie. Det vil også stille seg noe ulikt i forhold til arv. Hvis du har spørsmål rundt dette kan du snakke med en advokat hos oss, som også jobber spesialisert med arverett Jeg har særeie på hus (som vi har bodd i) + ferieleilighet. Jeg hadde også særeie på rorbu, bua ble solgt og jeg kjøpte ny bu. «Ola» betalte 300 000, jeg 1 700 000. «Ola» hadde hus da vi møttes. Det måtte restaureres. Jeg gikk inn med 800 000. Vi eier en halvpart hver i huset En avtale om at gjenlevende ektefelle skal få sitte i uskifte med særeie må gjøres i ektepakt for å være gyldig. Hvordan man oppretter en gyldig ektepakt redegjøres for under punkt 9. Dersom ektefellene har en slik avtale kan den gjenlevende ektefelle selv velge om vedkommende ønsker å følge avtalen eller om hun vil velge å se bort fra den og dermed ikke sitte i uskiftet bo

Dersom det foreligger særeie mellom ektefellene betegner dette en formue som skal holdes utenfor delingen ved opphør av ekteskapet, jf. ekteskapslovens § 42. Oppgjøret ved særeie skjer etter eiendomsgrensene. Det foretas ingen deling slik at hver ektefelle beholder sin formue. Ektefeller kan avtale fullstendig særeie eller kun delvis særeie Særeie og skjevdelingsmidler skal tas med i formuen som går til fordeling mellom arvingene. Vær spesielt oppmerksom på at ektefellene er arvinger etter hverandre på lik linje med andre arvinger. Hvis det ikke er skrevet testament, arver derfor den gjenlevende ektefellen sin del (25% eller 50%) også av den avdøde ektefellens særeie m.m

Ektepakt Brønnøysundregistren

 1. Delvis særeie kan for eksempel være at partene avtaler at det hver av dem har med inn i forholdet, eller får i arve eller gave, skal være særeie. Det går også an å avtale tidsbegrenset særeie, og at hva som er særeie, avhenger av hvor lenge ekteskapet varer. Særeie krever at det opprettes ektepakt
 2. Felleseie og særeie er begreper som får betydning når en gift person avgår ved døden. Det er betegnelsen på formuesordningen mellom ektefellene innbyrdes så lenge ekteskapet består. Kort og noe upresist kan en si at det typiske ved felleseie når en av ektefellene dør og dødsboet skal skiftes, er at felleseiet skal deles med en halvpart til dødsboet og en halvpart til den.
 3. Pålagt særeie. Du kan motta en arv som særeie mens du er gift, for eksempel fra dine foreldre, ved at de påpeker at arven etter dem er et særeie. Det kalles et pålagt særeie. - Det kan ikke ektefellen si nei til, for det er et pålagt særeie som ektefellen ikke styrer, forteller advokaten. Det pålagte særeiet bør være skriftlig
 4. Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag
 5. være særeie. I slike tilfeller vil ektefellene ikke få noe felleseie. Men det er ikke noe i veien for at de blir enige om at for eksempel bare huset skal være den enes særeie, eller at bare båten skal være den andres særeie. Ektefellene har da opprettet delvis særeie, og det som faller utenfor dette blir på vanlig måte felles-eie

Slette særeie Kartverket

 1. Særeie er også et begrep som gjelder formuesordningen mellom ektefellene. Ektefellene kan avtale at det hver av dem eier, og siden kommer til å eie, skal være deres særeie. Ektefellene vil da ikke ha noe felleseie. Ektefellene kan også avtale delvis særeie, for eksempel at bare boligen skal være særeie
 2. ektemann skal kjøpe seg inn, men hvordan gjøre det? Banken ville at vi tok kontakt med advokat. Ift prosentandel å kjøpe seg inn, for huset er jo uansett «mitt», etter som jeg har skjønt, så er det mulig for
 3. Særeie pålagt av andre enn ektefelle. Tvist rundt tolkingen av klausulen må løses av domstolene. Ikke søk oss når du kan få samtykke fra for eksempel oppretter av klausulen (dersom vedkommende er i live), rettshaver eller avtalemotpart
 4. Enten ved testament eller ektepakt kan det bestemmes at en ektefelle skal ha rett til å sitte i uskifte også med særeie. Uskifteretten gjelder ikke i forhold til særkullsbarn og uskifte med dem må derfor baseres på avtale, en såkalt uskifteavtale. Gjenlevende ektefelle er pålagt begrensninger i forhold til hvordan uskifteboet skal ivaretas
 5. Det samme gjelder den du eventuelt har fått tingen fra, hvis giveren har pålagt særeie i gavebrev. September 2020, Monica Jotun. Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat
 6. Hva er særeie? Særeie er eiendom som eies av den ene ektefellen i et ekteskap. Dersom ekteskapet oppløses, ektefeller beholde eierskap av deres egen eiendom, og de er ikke pålagt å dele denne egenskapen med delingen av eiendeler. I kontrast er ekteskapelig eller s

Særeie Paragrafen

Andre eksempler er dersom utdelingen i henhold til testament må anses å komme fra den ene ektefellen, eller fordi midlene utdeles fra særeie som ikke inngår i uskifteboet. 3.4 - Ved tidligere utdelinger til felles arving Aal. § 7 annet ledd fikk sin nåværende ordlyd ved lov av 21. mai 1993 nr. 47 Den 27.mars 2008 ble gnr.32 bnr.3, gnr.32 bnr.11 overdratt til nye eiere som pålagt særeie. Nye eiere er: John Werner Breckan Jan Gunnar Hammer Tom-Ove Hammer Torunn Kirsten Hammer Knut Svenning Erik Hammer Staalesen For bruk av Hammere b) arbeidstaker: enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste, herunder ombudsmann i offentlig virksomhet, tjenestepliktige i Forsvaret og andre under pålagt tjenestegjøring for det offentlige, samt innsatte, pasienter e.l. som deltar i arbeidsvirksomhet i kriminalomsorgens anstalter, i helseinstitusjoner e.l Venner flytter sammen, de erklærer sitt samboende forhold, og glemmer å skrive samboer kontrakt over særeie. I tilfellet her var det ikke samboerkontrakt som ikke var skrevet med særeie som meldte seg, først. I dette tilfellet ønsket paret at bare den ene part skulle være eier av deres felles bol..

Onsdag 21. oktober stilte Huseiernes advokater Karianne Listerud Lund og Marianne Aarbakke opp for å svare på medlemmenes spørsmål om arv. Stor interesse - rakk ikke alt Det var stor pågang av spørsmål, og advokatene rakk dessverre ikke å svare på alt. Det kom inn mange spørsmål, så hvis. Derimot vil særeie som ikke er avtalt partene imellom, men pålagt av noen utenfra, ha innvirkning dersom den parten i ekteskapet som har særeiet, dør. tecniche per eiaculazione femminile Særeie er ekteskapslovens (Lov av 4 juli nr

Særeie. Særeie er betegnelsen på en formue som kun eies av én ektefelle, og som derfor ikke skal likedeles mellom ektefeller ved et samlivsbrudd. Særeie er det motsatte av felleseie, hvor verdier skal likedeles. Særeie må avtales i en ektepakt, og man kan avtale enten fullt eller delvis særeie Ektefeller som ikke ønsker å fortsette ekteskapet vil ofte være separert en stund før de tar ut skilsmisse. Ektefellene er ikke pålagt å søke separasjon dersom de går fra hverandre, men hvis dette ikke gjøres vil de ikke være separert i lovens forstand, og flere av virkningene av en separasjon vil ikke inntre.Formelt vil da ektefellene fremdeles være gift selv om de ikke lever sammen Særeie. For å være sikker på å holde eiendommen, gjenstander eller andre verdier utenfor delingen, må det være den ene ektefellens særeie. Særeie avtales ved ektepakt. En ektepakt må fylle visse formkrav for å være gyldig. Ektepakten må blant annet være skriftlig og nedfelles med to myndige vitner tilstede Vil du vite mer om å selge bolig til egne barn? Mange foreldre ønsker å overdra fast eiendom til egne barn mens de fortsatt lever. I slike tilfeller gjelder det å holde tunga rett i munnen og undersøke forholdene først. Hvis ikke kan man ende opp med å gi bort en skattefelle som kan koste mottaker dyrt. I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om gavesalg, forskudd på. Plikten gjelder selv om man har avtalt seg bort fra formuesordningen ved ektepakt, slik at det foreligger fullt særeie. Denne opplysningsplikten gjelder både under ekteskapet og for separerte eller skilte ektefeller- men da bare frem til det tidspunktet ektefellene gikk fra hverandre

Trenger jeg særeie på arv? - Nei, dere må ikke dele alt lik

Testamentet kan også inneholde bestemmelser om annet enn arvefordeling, som for eksempel at arven skal være særeie for arvingene, eller bestemme hvordan begravelsen skal foregå. Personer som fra før har travle dager, bør slippe å bli pålagt denne jobben Derimot vil særeie som ikke er avtalt partene imellom, men pålagt av noen utenfra, ha innvirkning dersom den parten i ekteskapet som har særeiet, dør. Nedanfor kan du laste ned skjema for tinglysing i Lausøyreregisteret, Ektepaktregisteret og Akvakulturregisteret

Pålagt arbeid utover den alminnelige arbeidstid er etter arbeidsmiljøloven § 10-6 annet ledd å regne som overtidsarbeid. Dersom arbeidstakeren pålegges å arbeide utover avtalt arbeidstid, men innenfor den alminnelig arbeidstid, regnes dette som merarbeid Særeie avtales ved ektepakt mellom partene, men kan også fremkomme ved testament dersom en av partene har mottatt arv. En ektepakt må fylle visse formkrav for å være gyldig. Ektepakten må blant annet være skriftlig og nedfelles med to myndige vitner tilstede Pålagt arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtid. I forskriften er også bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, vilkår og lengde av overtid, søndagsarbeid og nattarbeid unntatt for fast hjemmekontor •Pålagt særeie •Avtalt særeie. Felleseie •Ekteskapslovens hovedregel •Om ikke annet er bestemt har ektefellene felleseie •Et litt misvisende begrep -eier ikke nødvendigvis alle ting sammen eller likt •Mange tenker imidlertid slik . Sameie, eneeie, felleseie og særeie

SKIFTE AV BO ETTER SEPARASJON/SKILSMISSE Mange inngår ekteskap. De økonomiske forholdene mellom ektefeller ved oppløsning av ekteskapet er regulert i lovverket. Dette i motsetning til samboerskap som ikke har egen lov om det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd. Rettsreglene om oppgjør etter ekteskap fremkommer hovedsakelig i ekteskapsloven, supplert med regler i skifteloven. Omvendt betyr dette: Det vil bli pålagt erstatningsansvar hvis man ikke har handlet slik man med rimelighet må kunne forlange. Det er nok mange gårdselskaper, og villaeiere med, som vil kunne bli pålagt erstatningsansvar for sine unnlatelseshandlinger om vinteren

Enten ved testament eller ektepakt kan det bestemmes at en ektefelle skal ha rett til å sitte i uskifte også med særeie. Uskifteretten gjelder ikke i forhold til særkullsbarn og uskifte med dem må derfor baseres på avtale, en såkalt uskifteavtale. Gjenlevende ektefelle er pålagt begrensninger i forhold til hvordan uskifteboet skal ivaretas På denne måten kan enkelte gjenstander bli særeie, selv om ektefellene ellers har fullstendig felleseie. Selv om ektefellene har avtalt å ha fullstendig særeie, vil likevel gjenstander som er ervervet av dem i fellesskap, bli sameie mellom dem. Hver av ektefellenes andel i sameiegjenstanden blir da dennes særeie Barnefordeling, fast bosted og samvær er ofte vanskelige saker å håndtere for de involverte parter. Ta kontakt med Lena Ødegård for informasjon

Arve pensjon ved død Dette skjer med pensjonen din når du dør Reglene er kompliserte, her får du oversikten. ARV TIL DEN ETTERLATTE: Reglene rundt hva din ektefelle, samboer eller dine barn arver etter deg, er mange og kommer an på flere ting. I artikkelen under, får du full oversikt Dersom du kjøper varer eller tjenester og får faktura eller kvittering kan du kreve spesifikasjon i tråd med forskrift om bokføring § 5-1-1 § 5-1-1.Salgsdokumentets innhold Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde: 1 For det tredje er leier etter annet ledd i § 5-3 pålagt en såkalt indre vedlikeholdsplikt. Dette vil si at hvis ikke annet er avtalt, har leier hovedansvaret for vedlikehold av inventar og utstyr som måtte befinne seg innenfor det utleide husroms fire vegger Lovens tittel endret ved lov 25 juni 2004 nr. 51 (ikr. 1 juli 2004 iflg. res. 25 juni 2004 nr. 980).). - Jf. tidligere lov 27 juli 1896 nr. 7.Jf. konvensjon 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold, kunngjort som konvensjon 8 juli 1988 nr. 553, inntatt nedenfor

Jusinfo.no: Særeie

Særeie ved skilsmisse - FAMILIERETTSADVOKATE

ektefellen har pålagt særeie på garden; quinton hazell history; frøken pasternak i to og en halv mann; bonsai type plants; sarahs nøkkel film; lidingö ikea kjøkkenfronter; playstation 4 spill til barn; dumbledore fantastic beasts; adam lz bike; laser tattoo removal in bangalore; job beku sslc agide; salsa classes in bangalore; spindleruv. Særeie krever at det opprettes ektepakt. Ektepakt har liten betydning så lenge ektefellene lever sammen, men særeie har store konsekvenser ved skilsmisse eller død. Det er en rekke formkrav til en ektepakt. Ektepakten må være skriftlig. Den må signeres av ektefellene i nærvær av to uavhengige vitne Eventuelt særeie heller ikke deles. Vanskelige problemer oppstår når den ene eller begge ektefellene sammen har påkostet eller nedbetalt gjeld på eiendeler som er særeie eller skal skjevdeles. Ved bilskader er ansvaret objektivt, så er også enhver bil pålagt å tegne ansvarsforsikring Deler av erstatningsansvaret ble pålagt A (daværende B) i solidaransvar med en annen domfelt. Beregnet pr. 27. januar 2014 utgjør gjelden til DNB 16 976 746,95 kroner, hvorav 10 878 800,45 kroner er påløpte renter. I tillegg er skyldneren solidarisk ansvarlig for et lån sammen med sin ektefelle med pant i boligen som er hennes særeie

Særeie - Advokaten hjelper de

 1. Det var ikke avtalt generelt særeie, og boligen var opprinnelig felleseie og sameie med lik eierdel på hver. I 1982 ble det opprettet og tinglyst en ektepakt der A overdro sin ideelle halvdel av.
 2. Les mer om bedriftsetablering, investeringer, lån og kredittkort, pensjon og forsikring, eiendom, innkasso, spill, gambling samt hvordan du sparer penger
 3. Uten ektepakt: Felleseie. Ektefellene har felleseie hvis de ikke har avtalt noe annet i ektepakt. Felleseie betyr. at formuen i utgangspunktet skal deles likt ved ekteskapets opphør, etter at gjeld e
 4. Garden Utgård vestre i bygda på Tynset er kjernen i en odelstvist som kan ende i Høyesterett. Tone Karin Lund-Vang er i Eidsivating lagmannsrett tilkjent rett til å løse garden på odel
 5. smp-stories-top-widget. Dersom familien planlegger tidlig, kan de spare flere titusener i arveavgifter. Man sparer nemlig arveavgift hvis foreldregenerasjonen overfører eiendommen og samtidig sikrer seg bruksrett til familiens fritidsbolig før de går bort
 6. tinglyses som særeie på B. Skjøtet ble tinglyst 13. desember 1985. Innflytting fant sted i løpet av desember 1985. (6) Den 21. oktober 1986 - tre dager før ekteskapet ble inngått - inngikk A og B ektepakt hvor det ble fastsatt at deres felles bolig skulle være Bs særeie. Ektepakten ble tinglyst i Løsøreregisteret 24. oktober.

Video: Avtaler om uskifte med særeie - Advokat osl

Særeie Vi hjelper med råd og bistand i hele prosessen

 1. st ett år, og brukt eiendommen som bolig i
 2. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter
 3. ekteskaps- og samboerrett avdeling kunnskarav god kunnskap om hvilke særlige regler som gjelder for ektefellers og samboers eieforhold, råderett og ansva

Skal vi ta hensyn til særeie og skjevdeling ved

Særeie er praktisk for de som ønsker at enkelte deler, eller alt, skal være unntatt deling ved en skilsmisse. Særeie kan inngås både før giftemål inngås, eller etter det er inngått. Særeie er ofte praktisk og ønskelig dersom man har særkullsbarn, altså barn som ikke er felles Særeie/sameie? Er dere to som kjøper gården, er det en del formaliteter i forhold til eierskap som bør avklares ved gårdskjøp. drivende er pålagt å levere av regnskap. De fleste gårdsbruk er organisert som enkeltpersonforetak, og har ikke regnskapsplikt,. Kommentar fra redaksjonen: Dette er en A-besvarelse fra Arve- og familierett eksamen 2017. A-besvarelsen viser god juridisk metode og illustrerer at det er helhetsinntrykket ved en besvarelse som er avgjørende.Vi ønsker å ta forbehold om at dette ikke er en mønsterbesvaralse. Del 1 Praktikum 1. Er Lars Hol

Formuefordeling ved skilsmisse og separasjo

Et ektepar opprettet i 1942 fullstendig særeie og overførte forskjellige eiendeler til verdi 33.200 kroner til hustruens særeie. Det var usikkert om en slik skatt overhodet ville bli pålagt, og den ble først utlignet i 1943 familierett side av 35 skjevdelingsregelen el. verdier som kan tilbake til midler ektefellene eide de giftet seg eller senere erverver ved arv eller gave, ikk På toppen av dette blir gaveoverdragelser pålagt en dokumentavgift på 2,5 prosent av omsetningsverdien, — Andre ting som kan redusere avgifter i en arvesituasjon, er dersom foreldrene har særeie, der de eier hver sin halvpart. Da vil gaven komme med en halvpart fra hver, og da beregnes arveavgiften av hver halvpart Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler. Seminar i familie - og arverett, Professorboligen 13. november 2018. Professor John Asland, IF

Arv etter foreldre - regjeringen

Enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven om arbeidstid gjelder for ikke for arbeid som omfattes av forskriften. Alminnelig arbeidstid er fastsatt til 40 timer i uken jf. forskriften § 6. Hvis det blir pålagt arbeid utover dette, er dette overtid Skal du selge eksisterende bolig anbefaler vi å starte med en verdivurdering, slik at du får svar på hva boligen din er verdt i dag. Du vil da få en estimert oversikt over hvor mye boligen din har steget i verdi og dermed hvor mye egenkapital du sitter igjen med ved et eventuelt salg Forklar hva kjønnsbundet arv er. a) Kjønnsbundet arv er nedarving av gener som sitter på X-kromosomet. Kjønnskromosomene kalles X og Y. Disse kromosomene bestemmer ikke kun kjønnet ved befruktning, men inneholder også gener som bestemmer andre egenskaper. Menn har heterozygot kromosomparet XY (ikke mulig med.

Advokaten svarer: Kan en ektefelle nekte å inngå en

Når du ansetter noen til å gjøre bestemte oppgaver, er det frustrerende hvis oppgavene ikke blir gjort. Det er ikke nødvendigvis slik at den ansatte vegrer seg for å gjøre jobben, men det kan være at vedkommende rett og slett ikke får det til Rettshjelpere har lovbestemt taushetsplikt. Også rettshjelpere er pålagt å stille sikkerhet for ansvar de måtte pådra seg på samme måte som advokater. Beløpet er imidlertid mindre - her er det pålegg om sikkerhet for minst 3 millioner kroner I consent to receiving the personalized newsletter from Dulux, to be informed about AkzoNobel products (and services), including from other AkzoNobel Group companies... events and promotions (including offers and discounts), for which AkzoNobel may analyse my personal data, including the preferences I shared with AkzoNobel, my online and offline shopping history, and my registered use of.

Kartverket.n

 1. Når Statens innkrevingssentral er pålagt å innkreve avgift, tilleggsavgift og renter, kan den inndrive kravene ved trekk i lønn og lignende ytelser etter reglene i dekningsloven 2 § 2-7. Innkrevingssentralen kan også inndrive kravene ved å stifte utleggspant for kravet derso
 2. Fellesansvaret for underhold av familien faller bort, dvs. allerede ved samlivsbruddet hvis dette skjer før separasjon. Er den ene partens mulighet for å sørge for et passende underhold blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan imidlertid den annen bli pålagt underhold
 3. Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah)

telenor butikken kvadrat legend quotes for instagram 0 skolegutten laila stien bøyler til pallekarm jack sigve larsen ønsker oprift på strikket damejakker kr 0.0 Fra Brasil hvor jeg skriver dette praktiseres en utrolig pragmatikk i forhold til ekteskap og juss. Her har jusen innrettet seg etter virkeligheten, og kirkene med Den katolske kirken, i spissen tilpasset seg fornuften. Her har vi mye å lære

• Særeie - formue som Forpliktelser pålagt av giver Det gis fradrag for forpliktelser som giver har pålagt som vilkår for gaven eller arven. MERK:. Særeie og Samboeravtale. Nyheter Kontakt oss. Therese Johaug. 24/3/2017. Hun er pålagt i henhold til avtale å følge legens råd. Skal hun uten legeutdannelse ikke følge det han sier. Jeg kan kun se at det er en person som har skyld her og det er landslagslegen I august 1967 ble B/F «Smøla» (bygd 1959) tatt ut av trafikk og solgt til Færøyene, hvor ferja fikk et langt liv med rutefart frem til 2001. Den ble da brukt til vaktbåt og var i operativ tjeneste frem til den ble hugget opp i 2012. Her er et bilde..

 • Sony bravia kd 65a1.
 • Bmw x5 x6 vergleich.
 • Skrivesenteret engelsk.
 • Dikt om egoisme.
 • Førstegangsfødende alder mænd.
 • Isarcard bob.
 • The seven deadly sins season 3.
 • Mini beamer media markt.
 • Martin danielle høyde.
 • Gps klokke for demente.
 • Logoped kj lyd.
 • Bilulykker i norge.
 • Vonovia duisburg postfach.
 • Skopunkten stavanger.
 • Harald godwinson.
 • Bilder på hästar att färglägga.
 • Math problem solver.
 • Frisør kristiansand sentrum.
 • Global blue refund office oslo.
 • Ekofisk ftp.
 • Herrenes tale student.
 • Montebello kurs 2018.
 • Norwegian jewel bilder.
 • Shooting in america.
 • Wetter jülich morgen.
 • Migos øyafestivalen.
 • Hartz 4 anrechnung einkommen eltern.
 • Omvendt osmose anlegg.
 • Wienerberger terca bronsgroen.
 • Cubus skinnjakke.
 • Balansert lese og skriveopplæring.
 • Bazylika mariacka gdańsk.
 • Cat stevens songs.
 • Drops eskimo julestrømpe.
 • Diy sandkasse.
 • Canvas free for teacher.
 • How to make a degree symbol mac.
 • Peisovn contura 556 style.
 • Efaktura bedrift.
 • Steigenberger berlin.
 • Ipad pro 12.9 review.